Výuka predmetov

Vytlačiť

Katedra zabezpečuje výuku pre tri odbory Financie, bankovníctvo a investovanie (FBaI), Verejná správa a regionálny rozvoj (VSaRR) a Hospodárska informatika (HI).

 

WWW stránky povinných predmetov:

Bankovníctvo Finančné investovanie Riziko a neistota vo financiách
Centrálne bankovníctvo Oceňovanie investičných zámerov Analýza portfólia
Manažment bankových operácií Technická analýza Poisťovníctvo
Elektronický obchod Finančné rozhodovanie

 

1.stupeň/ 2.ročník
Predmet Bankovníctvo
Garant prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
Vyučujúci

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Ing. Viera Kyseľová, PhD.

Ing. Kristína Kočišová, PhD.

Ing. Jozef Heteš

Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Získať poznatky o špecifickom postavení komerčného bankovníctva v ekonomike vo väzbe na genézu bankovníctva v domácom a medzinárodnom kontexte, predstaviť súčasnú právnu úpravu bankovníctva, zásady podnikania v bankovníctve v rámci EÚ, oboznámiť sa s postupmi riadenia bankových aktív a pasív komerčného bankovníctva a základnými metódami riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve s dôrazom na aktuálne výstupy Bazilejského výboru pre bankový dohľad a nové trendy v komerčnom bankovníctve.

Predmet Centrálne bankovníctvo
Garant prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
Vyučujúci

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Ing. Viera Kyseľová, PhD.

Ing. Kristína Kočišová, PhD.

Ing. Jozef Heteš

Ing. Nikola Šimková

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Nadobudnúť poznatky o osobitnom postavení a funkciách centrálnej banky v ekonomike. Pochopiť význam a funkcie centrálnych bánk v rámci Eurosystému a ESCB (Európskeho systému centrálnych bánk).

Predmet Teória rozhodovania
Garant
Vyučujúci
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch.

1.stupeň/ 3.ročník
Predmet Finančné investovanie
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch.

Predmet Unternehmensbewertung
Garant Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Vyučujúci Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle.

Predmet Company Valuation
Garant Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Vyučujúci Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle.

2.stupeň/ 1.ročník
Predmet Oceňovanie investičných zámerov
Garant prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc.
Vyučujúci

prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc.

Ing. Jozef Glova, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť základné poznatky o oceňovaní, finančnej analýze investičných zámerov, projektov. Finančné kritéria efektívnosti investičných projektov, investičné a finančné rozhodovanie, modelovanie investičného procesu a rizika.

Predmet Technická analýza
Garant Ing. Viliam Vajda, PhD.
Vyučujúci

Ing. Pavel Kisela

Ing. Martina Lučkaničová

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť ucelenú koncepciu využitia metód a nástrojov technickej analýzy a možnosti jej aplikácie pri obchodovaní na akciových a komoditných trhoch, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri analýze situácií a trendov na trhoch prostredníctvom počítačovej podpory.

Predmet Riziko a neistota vo financiách
Garant doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

Ing. Beáta Gavurová, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou rizika a neistoty vo finančných operáciách, metódami merania rizika, zmenšovania rizika diverzifikáciou, s rizikom pri investičnom rozhodovaní a s poistením rizika.

Predmet Manažment bankových operácií
Garant prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
Vyučujúci

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Ing. Kristína Kočišová, PhD.

Ing. Jozef Heteš

Ing. Nikola Šimková

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Získať poznatky o operáciách v rámci komerčného bankovníctva, medzi komerčným a centrálnym bankovníctvom, komerčným bankovníctvom a nebankovými subjektmi. Oboznámiť sa s činnosťami a modelmi riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve. Predstaviť REPO operácie.

Predmet Analýza portfólia
Garant prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc.
Vyučujúci Ing. Jozef Glova, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom znalosti a zručnosti, na základe ktorých by mali byť schopní zvoliť investičnú politiku daného subjektu (investora) a spôsob výberu aktív do portfólia tak, aby portfólio bolo „dokonale“ diverzifikovateľné. Takisto budú schopní urobiť analýzu jednotlivých aktív ako aj celého portfólia týchto aktív, t.j. odhadnúť ich vývoj na základe technickej a fundamentálnej analýzy, vypočítať výkonnosť takéhoto portfólia a porovnať ju – teda revidovať portfólio a prispôsobiť ho aktuálnemu stavu, resp. stratégii daného subjektu.

Predmet Poisťovníctvo
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci

doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc.

Ing. Michal Šoltés, PhD.

Ing. Viera Kyseľová, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť študentom prehľad o platnej legislatíve v oblasti poisťovníctva, o základnej terminológii, produktovom portfóliu poisťovní a spôsobe výpočtu poistného v životnom poistení. Solventnosť poisťovne. Riziko v poisťovníctve. Význam a spôsob výpočtu technických rezerv poistenia. Zaistenie a zaisťovne, metódy zaistenia. Postavenie poisťovníctva v národnom hospodárstve.

Predmet Investičné spoločnosti a investičné fondy
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je poskytnúť študentom predstavu o práci investičných analytikov v investičných spoločnostiach a portfólio manažérov v podielových fondoch. Študenti by mali získať základné vedomosti a zručnosti investičných analytikov. Úlohou bude pripraviť študentov na prípadnú prácu v investičných fondoch.

Predmet Oceňovanie podnikov
Garant Ing. Jozef Glova, PhD.
Vyučujúci Ing. Jozef Glova, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť základné poznatky pre ocenenie podniku, vedieť zohľadniť faktor času a rizika v oceňovaní, aplikovať pre vybraný typ ocenenia vhodnú metódu, analyzovať a oceňovať podnik na základe jeho jednotlivých časti, podnik ako celok, oceniť plánované zlúčenie podnikov – synergie.


Predmet Dôchodkové systémy
Garant Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.
Vyučujúci Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Získanie poznatkov o podmienkach, vývoji a aktuálnom dôchodkovom systéme v SR a vo svete, o možnostiach zabezpečenia si finančných prostriedkov pre obdobie staroby prostredníctvom jednotlivých pilierov dôchodkového systému v SR. Využitie poistnomatematických vzorcov pri výpočte jednotlivých druhov dôchodkov.

Predmet Aplikácia podporných nástrojov pri finančnom rozhodovaní
Garant Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci Ing. Michal Šoltés, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť študentovi jasnú predstavu o možnostiach moderných podporných nástrojov a naučiť ho tieto možnosti využiť pri praktických prípadových štúdiách. Dôraz bude kladený na rozvoj myslenia študentov na úrovni manažérskeho spracovania a vyhodnotenia informácií generovaných počítačovým softwérom na základe kombinácie rôznych analytických metód.
2.stupeň/ 2.ročník
Predmet Finančné rozhodovanie
Garant doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

Ing. František Janke, PhD.

Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Poskytnúť ucelenú koncepciu finančného rozhodovania a možnosti jeho podpory, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri riešení finančných problémov s využitím simulačných a optimalizačných techník prostredníctvom počítačovej podpory. Získať zručnosti s využitím dataminingových techník pri finančnom rozhodovaní.

Predmet Elektronické obchodovanie
Garant doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Ing. Viliam Vajda, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Zlepšiť povedomie a znalosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií pri obchodovaní a podnikaní. Získať prehľad o vzorových praktikách. Zlepšiť manažérske zručnosti a schopnosti v oblasti riadenia projektov zavádzania informačných technológií za účelom zefektívnenia obchodných procesov, hlavne pri efektívnom riadení výdavkov a marketingu. Získať praktické zručnosti s využívaním softvérových aplikácií pri elektronickom obstarávaní a efektívnom riadení výdavkov.

Predmet Medzinárodný platobný styk a zúčtovanie
Garant prof. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, PhD.
Vyučujúci prof. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Získať poznatky z oblasti platobného styku s dôrazom na medzinárodné zúčtovanie maloobjemových a veľkoobjemových platieb, dokumentárnych, nedokumentárnych platieb.

Predmet Komerčné poisťovníctvo
Garant Ing. Viera Kyseľová, PhD.
Vyučujúci Ing. Viera Kyseľová, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Oboznámenie poslucháčov so základnými kategóriami poistnej teórie. Vymedziť postavenie poisťovníctva na finančnom trhu, definovať poistný trh a jeho význam pre národnú ekonomiku, charakterizovať ciele a princípy jednotného poistného trhu Európskej únie, popísať súčasný stav a nové trendy na poistnom trhu Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. Študenti preukážu schopnosť aplikácie svojich vedomostí na projekte z vybranej problematiky vrámci štruktúry predmetu.

Predmet Projektový manažment
Garant prof. Ing Tomáš Sabol, CSc
Vyučujúci prof. Ing Tomáš Sabol, CSc
Odbor VSaRR
Cieľ predmetu Poskytnúť základné poznatky a zdokonaliť zručnosti študentov v projektovom manažmente, oboznámiť sa so základnými pojmami a technikami projektového manažmentu, získať prehľad o existujúcom SW pre podporu projektového manažmentu.
Dnes je: 12.05.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews