Výuka predmetov

Vytlačiť

Katedra zabezpečuje dennú a externú výučbu pre tieto štúdijné programy v odbore Ekonómia a manažment:

  • Financie, bankovníctvo a investovanie (Bc. a Ing. štúdium; v jazykoch: SJ a AJ),
  • Ekonomika a manažment verejnej správy ((Bc. a Ing. štúdium; v jazykoch: SJ a AJ).
  • Katedra rovnako zabezpečuje výučbu vybraných predmetov v štúdijnom programe Hospodárska informatika FEI TUKE.

 

Zoznam povinných predmetov:

Bankovníctvo Finančné investovanie Riziko a neistota vo financiách
Centrálne bankovníctvo Oceňovanie investičných zámerov Analýza portfólia
Manažment bankových operácií Technická analýza Poisťovníctvo
Elektronický obchod Finančné rozhodovanie

 

1.stupeň/ 2.ročník
Predmet Bankovníctvo
Garant doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci)

Ing. Adriana Novotná, PhD.

Odbor EaM (program FBaI)
Cieľ predmetu Získať poznatky o špecifickom postavení komerčného bankovníctva v ekonomike vo väzbe na genézu bankovníctva v domácom a medzinárodnom kontexte, predstaviť súčasnú právnu úpravu bankovníctva, zásady podnikania v bankovníctve v rámci EÚ, oboznámiť sa s postupmi riadenia bankových aktív a pasív komerčného bankovníctva a základnými metódami riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve s dôrazom na aktuálne výstupy Bazilejského výboru pre bankový dohľad a nové trendy v komerčnom bankovníctve.

Predmet Centrálne bankovníctvo
Garant doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci)

Ing. Jakub Sopko, PhD.

Ing. Adriana Novotná, PhD.

Odbor EaM (FBaI)
Cieľ predmetu Nadobudnúť poznatky o osobitnom postavení a funkciách centrálnej banky v ekonomike. Pochopiť význam a funkcie centrálnych bánk v rámci Eurosystému a ESCB (Európskeho systému centrálnych bánk).

Predmet Finančné rozhodovanie
Garant  doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.  (prednášajúci)

Ing. Radovan Dráb, PhD.

Odbor EaM (FBaI)
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch.

1.stupeň/ 3.ročník
Predmet Finančné investovanie
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (prednášajúci)

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.

Ing. Leoš Šafár, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je aplikovať poznatky z pravdepodobnosti a štatistiky pre podporu rozhodovania, manažérska aplikácia teórie pravdepodobnosti. Základy teórie grafov a aplikácia metódy CPM a PERT v rozhodovacích procesoch.

Predmet Unternehmensbewertung
Garant Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Vyučujúci Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle.

Predmet Company Valuation
Garant Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Vyučujúci Dr. Martin Uzik, BUGH Wuppertal, SRN
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so spôsobmi oceňovania podniku v medzinárodnom meradle.

2.stupeň/ 1.ročník
Predmet Oceňovanie investičných zámerov
Garant doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. (prednášajúci)

Ing. Darya Dancaková, PhD.

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť základné poznatky o oceňovaní, finančnej analýze investičných zámerov, projektov. Finančné kritéria efektívnosti investičných projektov, investičné a finančné rozhodovanie, modelovanie investičného procesu a rizika.

Predmet Technická analýza
Garant Ing. Radovan Dráb, PhD.
Vyučujúci

Ing. Radovan Dráb, PhD. (prednášajúci)

Ing. Tomáš Štofa, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť ucelenú koncepciu využitia metód a nástrojov technickej analýzy a možnosti jej aplikácie pri obchodovaní na akciových a komoditných trhoch, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri analýze situácií a trendov na trhoch prostredníctvom počítačovej podpory.

Predmet Riziko a neistota vo financiách
Garant doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. (prednášajúci)

Ing. Darya Dancaková, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou rizika a neistoty vo finančných operáciách, metódami merania rizika, zmenšovania rizika diverzifikáciou, s rizikom pri investičnom rozhodovaní a s poistením rizika.

Predmet Manažment bankových operácií
Garant doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. (prednášajúci)

Ing. Jakub Sopko, PhD.

Odbor EaM (FBaI)
Cieľ predmetu Získať poznatky o operáciách v rámci komerčného bankovníctva, medzi komerčným a centrálnym bankovníctvom, komerčným bankovníctvom a nebankovými subjektmi. Oboznámiť sa s činnosťami a modelmi riadenia finančných rizík v komerčnom bankovníctve. Predstaviť REPO operácie.

Predmet Analýza portfólia
Garant doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Jozef Glova, PhD. (prednášajúci)

Ing. Leoš Šafár, PhD.

Ing. Darya Dancaková, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom znalosti a zručnosti, na základe ktorých by mali byť schopní zvoliť investičnú politiku daného subjektu (investora) a spôsob výberu aktív do portfólia tak, aby portfólio bolo „dokonale“ diverzifikovateľné. Takisto budú schopní urobiť analýzu jednotlivých aktív ako aj celého portfólia týchto aktív, t.j. odhadnúť ich vývoj na základe technickej a fundamentálnej analýzy, vypočítať výkonnosť takéhoto portfólia a porovnať ju – teda revidovať portfólio a prispôsobiť ho aktuálnemu stavu, resp. stratégii daného subjektu.

Predmet Poisťovníctvo
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (prednášajúci)

Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť študentom prehľad o platnej legislatíve v oblasti poisťovníctva, o základnej terminológii, produktovom portfóliu poisťovní a spôsobe výpočtu poistného v životnom poistení. Solventnosť poisťovne. Riziko v poisťovníctve. Význam a spôsob výpočtu technických rezerv poistenia. Zaistenie a zaisťovne, metódy zaistenia. Postavenie poisťovníctva v národnom hospodárstve.

Predmet Diskusný seminár
Garant doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Cieľom predmetu je poskytnúť študentom predstavu o práci investičných analytikov v investičných spoločnostiach a portfólio manažérov v podielových fondoch. Študenti by mali získať základné vedomosti a zručnosti investičných analytikov. Úlohou bude pripraviť študentov na prípadnú prácu v investičných fondoch.

Predmet Oceňovanie podnikov
Garant doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Poskytnúť základné poznatky pre ocenenie podniku, vedieť zohľadniť faktor času a rizika v oceňovaní, aplikovať pre vybraný typ ocenenia vhodnú metódu, analyzovať a oceňovať podnik na základe jeho jednotlivých časti, podnik ako celok, oceniť plánované zlúčenie podnikov – synergie.


Predmet Dôchodkové systémy
Garant Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.
Vyučujúci Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.
Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Získanie poznatkov o podmienkach, vývoji a aktuálnom dôchodkovom systéme v SR a vo svete, o možnostiach zabezpečenia si finančných prostriedkov pre obdobie staroby prostredníctvom jednotlivých pilierov dôchodkového systému v SR. Využitie poistnomatematických vzorcov pri výpočte jednotlivých druhov dôchodkov.

Predmet Analýza a riadenie trhových rizík
Garant doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Jozef Glova, PhD.
Odbor FBaI
Cieľ predmetu Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť študentovi jasnú predstavu o možnostiach moderných podporných nástrojov a naučiť ho tieto možnosti využiť pri praktických prípadových štúdiách. Dôraz bude kladený na rozvoj myslenia študentov na úrovni manažérskeho spracovania a vyhodnotenia informácií generovaných počítačovým softwérom na základe kombinácie rôznych analytických metód.
2.stupeň/ 2.ročník
Predmet Finančné rozhodovanie
Garant doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (prednášajúci)

Ing. Radovan Dráb, PhD.

Odbor FBaI, VSaRR
Cieľ predmetu Poskytnúť ucelenú koncepciu finančného rozhodovania a možnosti jeho podpory, rozvinúť zručnosti a praktické skúsenosti pri riešení finančných problémov s využitím simulačných a optimalizačných techník prostredníctvom počítačovej podpory. Získať zručnosti s využitím dataminingových techník pri finančnom rozhodovaní.

Predmet Elektronické obchodovanie
Garant doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Vyučujúci

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. (prednášajúci)

Ing. Radovan Dráb, PhD.

Odbor FBaI
Cieľ predmetu Zlepšiť povedomie a znalosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií pri obchodovaní a podnikaní. Získať prehľad o vzorových praktikách. Zlepšiť manažérske zručnosti a schopnosti v oblasti riadenia projektov zavádzania informačných technológií za účelom zefektívnenia obchodných procesov, hlavne pri efektívnom riadení výdavkov a marketingu. Získať praktické zručnosti s využívaním softvérových aplikácií pri elektronickom obstarávaní a efektívnom riadení výdavkov.

Predmet
Garant
Vyučujúci
Odbor
Cieľ predmetu

Predmet
Garant
Vyučujúci
Odbor
Cieľ predmetu

Predmet
Garant
Vyučujúci
Odbor
Cieľ predmetu
Dnes je: 02.02.2023. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE