KBaI

Vitajte na našej novej stránke!

Jedným z prvých krokov je zmena dizajnu, komunikácie a efektívna forma webových služieb prostredníctvom novej katedrovej stránky. V tomto novom šate bude katedrová stránka ponúkať prehľad o aktivitách katedry, ktoré vychádzajú hlavne z veľkého počtu významných výskumných projektov európskeho významu ako aj podporovať prepojenie akademickej oblasti výskumu z s komerčným a verejným prostredím. Budeme prezentovať nielen čiastkové, ale aj celkové výsledky a výstupy európskych výskumných projektov 7. Rámcového programu ako aj prístupy a iniciatívy našich národných iniciatív a spolupráce z praxe.

Našou stratégiou bude:

  • Podporiť rozvoj webových služieb pre prenos poznatkov z výskumu do praxe ako aj spätnú väzbu a celkovú spoluprácu na báze konceptu win-win.
  • Zlepšiť povedomie o výsledkoch katedry a jej postavení v európskom meradle.
  • Zlepšiť kvalitu vzdelávania v spolupráci so študentmi ako aj komerčným prostredím.
  • Zavádzať koncept living lab v regionálnom, národnom ako a aj európskom prostredí.
  • Upevniť vedúce postavenie nášho výskumného tímu na Slovensku v oblasti expertízy katedry.
  • Podporovať multidisciplinaritu vo socio-ekonomickom výskume a vzdelávaní s prepojením na využívanie informačných a komunikačných technológií, princípov kybernetiky, fyziky a biológie pre riešenie ekonomických problémov.

Pilotné projekty katedry, ktoré spúšťame v tomto roku:

  • Vytvoriť kooperatívnu platformu pre prepojenie akademického sektora s firmami a verejnou správou.
  • Vytvoriť transparentný systém hodnotenia kvality výskumu a vzdelávania zamestnancov a katedry ako celku.
  • Vytvoriť webové služby v oblasti podpory finančnej gramotnosti a rozhodovania pre laickú verejnosť.
  • Vytvoriť webovú službu pre prezentáciu a hodnotenie výsledkov študentov katedry.