Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka

Vytlačiť

Dňa 20. Februára 2014 sa v rámci medzinárodného projektu CentraLab, pod záštitou Katedry bankovníctva a investovanie, Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, konala konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka. Pozvanie prijali viacerí primátori a starostovia, ale aj lokálni podnikatelia a predstavitelia regionálnych združení, či už štátnych alebo fungujúcich v rámci tretieho sektora, čím sa vytvorilo tvorivé prostredie poskytujúce možnosť diskusie najmä na témy nástrojov regionálnych politík, rôznych foriem podpory municipalít a lokálnych združení, ale aj inovácií v podpore vidieka prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

esrv plagat

Hostiteľom konferencie sa stala obec Ždaňa, ktorá v spolupráci s organizačným tímom Katedry bankovníctva a investovania, Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a Regionálnym združením obcí Hornád, pripravili účastníkom priestor pre prezentáciu aktuálnych problematík, ich názorov, ale zároveň aj štedré pohostenie pripravené predovšetkým z lokálnych farmárskych produktov. Moderátorom celej konferencie sa stal Ing. Mojmír Prídavok, ktorý spoločne s primátorom obce Ždaňa – Ing. Jánom Kokardom privítali účastníkov a slávnostne otvorili konferenciu, ktorej pokračovanie tvoril prvý blok vystúpení.

Ten zahájil Ing. Imrich Fülöp, zástupca Košického samosprávneho kraja, vedúci odboru regionálneho rozvoja. Prezentácia bola zameraná na otázky rozvoja vidieka, potenciál tejto myšlienky, pričom jedným z prezentovaných nástrojov bola Regionálna integrovaná územná stratégia ako nástroj k riešeniu nezamestnanosti v Košickom kraji. Ako ukazujú aj mnohé štatistické údaje, situácia v Prešovskom a Košickom kraji, je z pohľadu zamestnanosti stále na veľmi zlej úrovni a teda táto oblasť podpory by mala byť, ako zdôraznil Ing. Fülöp, jednou z hlavných priorít najbližšieho obdobia, pričom zlepšiť súčasný stav by bolo možné prostredníctvom 3 základných nástrojov – zastavenia vytláčania pracovnej sily, rozvoja vidieka formou podpory odbytu domácej poľnohospodárskej produkcie a hľadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorú trh práce nepotrebuje. Súčasťou prezentácie bolo zároveň aj ozrejmenie programu budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji, ktorého výsledkom by malo byť vytvorenie regionálnych distribučných centier pre predaj lokálne produkovaných komodít.

Viac informácií o konferencii získate na stránke: www.regionalnynakup.sk

--

Tento projekt je implementovaný prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný ERDF.

ersv loga

Dnes je: 30.11.2022. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE