doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.

Vytlačiť
Kocisova Kristina mala
 • doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.
 • Katedry Bankovníctva a Investovania
 • CV - EUROPASS
 • tel. +421 55 6022157
 • e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • č.dverí 311

Doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej práci orientuje na problematiku
bankovníctva, diagnostiku konkurencie, efektívnosti bankových sektorov, ale aj efektívnosti bánk či pobočiek banky v národnej ekonomike. Problematikou efektívnosti ako nástroja na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti sa zaoberá od svojho vysokoškolského štúdia III. stupňa. Dosiahnuté výsledky aplikuje v pedagogickej práci ako odborná asistentka pri výučbe predmetov Bankovníctvo, Centrálne bankovníctvo, Manažment bankových operácií a Vybrané modely a analýzy v bankovníctve.

Predmety:

 • Garant povinných predmetov: Bankovníctvo, Centrálne bankovníctvo, Manažment bankových operácií
 • Garant voliteľného predmetu: Vybrané modely a analýzy v bankovníctve

 Vedecké aktivity:

 • Zodpovedný riešiteľ v domácich vedeckých programoch a grantoch:
  • VEGA 1/0446/15: Rozvoj bankového sektora a ekonomický rast: nové členské krajiny EÚ po 10 rokoch členstva.
 • Účasť v domácich vedeckých programoch a grantoch:
  • VEGA 1/1266/04: Analýza aspektov konkurencieschopnosti a pripravenosti vybraných slovenských podnikov na členstvo v EÚ
  • VEGA 1/3815/06: Analýza a hodnotenie výkonnosti bankových inštitúcií – nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v inovačnom podnikateľskom prostredí
  • VEGA 1/0810/08: Trendy rozvoja trhu finančných derivátov SR v kontexte vstupu SR do Eurozóny (TROFIDER) – zástupca vedúceho projektu
 • Účasť v medzinárodných projektoch:
  • FP6-IST, N° FP6-IST4-027 083: FLUID-WIN: Finance, Logistic and Production Integration Domain by Web-based Interaction Network
  • Tempus Joint European Project, JEP_41063_2006: Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia
  • International Visegrad Fund, No. 30810004-IVF: Strengthening the Educational and Scientific Collaboration among Faculties of Economics within V4 and Countries of South Eastern Europe
  • ERENET-SINTEF: Project on Benchmarking of Business Incubation

Publikácie:

 • Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
  • KOČIŠOVÁ, K., VOKOROKOSOVÁ, R. 2009. Manažment bankových operácií. 1. vyd. Košice : Elfa, 2009. 181 s. ISBN 978-80-8086-118-6
  • KOČIŠOVÁ, K. 2009. Obchodovanie na finančných trhoch: Študijný materiál pre externé vzdelávanie. 1. vyd. Košice : TU, EkF, 2009. 104 s. ISBN 978-80-553-0274-4
 • Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:
  • VINCOVÁ, K. 2007. Konkurenčná schopnosť ekonomiky a indexy konkurencieschopnosti. In: Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007, p.233-242, ISBN 978-80-7043-632-5
 • Vedecké práce v domácich monografiách:
  • KOČIŠOVÁ, K., TARTAĽOVÁ, A. 2010. Competitiveness on the level of business environment in Slovakia. In: Enterprise: constituent element of national competitiveness. Košice: Elfa, 2010, p.21-29, ISBN 978-80-8086-139-1
 • Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch:
  • KOČIŠOVÁ, K. 2012. Application of DEA Models at the Analysis of Bank Branches Technical Efficiency. In: Ekonomický časopis, ISSN: 0013-3035
 • Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  • KOČIŠOVÁ, K. 2015. Application of the DEA on the measurement of efficiency in the EU countrie. In: Agricultural Economics, ISSN: 0139-570X
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Využívanie platobných kariet a efektívnosť bánk. In: E+M Ekonomie a Management, ISSN: 1212-3609
  • KOČIŠOVÁ, K. 2013. Technical Efficiency of Top 50 World Banks. In: Journal of Applied Economic Sciences, ISSN: 1843-6110
 • Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency. In: Statistika: Statistics and Economy Journal, ISSN: 0322-788X
  • KOČIŠOVÁ, K. 2012. Kapitálová primeranosť a efektívnosť vybraných bankových sektorov Európskej únie. In: Acta academia karviniensia, ISSN: 1212-415X
  • KOČIŠOVÁ, K., TARTAĽOVÁ, A. 2010. Comparison of the business environment quality in countries V4 and Serbia. In: Journal of women´s entrepreneurship and education, ISSN: 1821-1283
  • KOČIŠOVÁ, K., TARTAĽOVÁ, A. 2010. Podnikateľské prostredie a podnikateľský index malých a stredných podnikov na Slovensku. In: Acta academia karviniensia, ISSN: 1212-415X
  • KOČIŠOVÁ, K. 2009. The competitiveness on national level: mutual comparison of V4 countries and Serbia. In: Journal of Scientific Works Faculty of Management Czestochowa, ISBN: 978-83-61118-80-0 ISSN 1428-1600
  • GIULIANO, A., MIHÓK, P., MOKSONY, R., VEJAČKA, M., VINCOVÁ, K. 2009. Financial services offered by a multidisciplinary B2B network. In: E+M Ekonomie a Management, ISSN: 1212-3609
  • VEJAČKA, M., VINCOVÁ, K. 2009. Credit Risk Decreasing Through Using Electronic Platforms. In: Ambient Intelligence and Smart Environments, ISSN: 1875-4163
  • VINCOVÁ, K. 2007. Financing of small and medium enterprises in Slovak republic. In: ERENET Profile
  • VINCOVÁ, K. 2006. Meranie efektívnosti v bankovom sektore. Komparácia slovenského a českého bankového sektora. In: Acta academica karviniensia, ISSN: 1212-415X
 • Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
  • KOČIŠOVÁ, K. 2015. Sledovanie a zlepšovanie efektívnosti podnikov. In: Finančný manažér, ISSN: 1335-5813
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Multi-criteria evaluation of mortgages. In: Aplikácie informačných technológií, ISSN: 1338-6468
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Likvidita slovenského bankového sektora. In: Ekonomické spektrum, ISSN: 1336-9105
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Determinants of loans in Slovakia. In: eXlusive Journal, ISSN: 1339-0260
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Koncentrácia slovenského bankového sektora a výkonnosť bánk. In: Finančné trhy, ISSN: 1336-5711
  • KOČIŠOVÁ, K. 2013. Meranie efektívnosti v slovenskom bankovom sektore: DEA a Malmquistov index. In: Ekonomické spektrum, ISSN: 1336-9105
  • KOČIŠOVÁ, K. 2011. Aplikácia DEA modelov na hodnotenie produkčnej efektívnosti bankových pobočiek. In: Forum statisticum slovacum, ISSN: 1336-7420
  • KOČIŠOVÁ, K. 2009. Komparácia vývoja kľúčových úrokových sadzieb centrálnych bánk v krajinách V4 a ECB. In: Biatec, ISSN 1335-0900
  • KOČIŠOVÁ, K. 2008. Konkurencia na slovenskom bankovom trhu. In: Biatec, ISSN: 1335-0900
  • PUCHÁ, N., VINCOVÁ, K. 2008. Porovnávanie efektívnosti faktoringových spoločností, In: Ekonomické rozhľady, ISSN: 0323-262X
  • VINCOVÁ, K. 2007. Meranie úrokového rizika bánk. In: Biatec, ISSN: 1335-0900
  • VINCOVÁ, K. 2005. Využitie DEA modelov na hodnotenie efektívnosti. In: Biatec, ISSN: 1335-0900
 • Publikované príspevky na zahraničných konferenciách:
  • KOČIŠOVÁ, K. 2013. An Analysis of Bank Efficiency in the Slovak and Czech Republic by Data Envelopment Analysis. In: Quaere 2013, ISBN: 978-80-905243-7-8
  • VEJAČKA, M., VINCOVÁ, K. 2008. Přínos faktoringu pro malé a střední podniky. In: Zborník vybraných príspevkov z konferencie Hradecké ekonomické dny 2008, Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, ISBN: 978-80-7041-190-2
  • VINCOVÁ, K. 2007. Efficiency as the determinant of the competitiveness. In: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar: VI. Nemzetközi Konferencia A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából, Miskolc, Lillafüred, ISBN: 978-963-661-788-2
 • Publikované príspevky na domácich konferenciách:
  • KOČIŠOVÁ, K. 2015. Profitability determinants and the impact of global financial crisis. In: Zborník z konferencie 5th Central European Conference in Regional Science, Košice: Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-2015-1
  • KOČIŠOVÁ, K. 2014. Metódy merania nákladovej efektívnosti, In: Zborník z konferencie Meranie výkonnosti v organizáciách, Košice: Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-1937-7
  • KOČIŠOVÁ, K. 2009. Riadenie úverového rizika v komerčnej banke, In: Zborník z 3. medzinárodnej doktorandskej konferencie, Herľany: Technická univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-0296-6
  • KOČIŠOVÁ, K. 2008. Efektívnosť bankového sektora: Stochastic Frontier Approach, In: Zborník príspevkov z konferencie Národná a regionálna ekonomika VII, Herľany: Ekonomická Fakulta, Technická Univerzita v Košiciach, ISBN: 978-80-553-0084-9
  • VINCOVÁ, K. 2007. FLUID-WIN Platform and collaboration of SMEs. In: Zborník príspevkov z konferencie 2nd Central European Conference in Regional Science, Nový Smokovec: Ekonomická fakulta TUKE, ISBN: 978-80-8073-957-7
  • Mihók, P., Bucko, J., Ramke, Ch., Vincová, K. 2007. FLUID-WIN: Integrácia finančných služieb do platformy dodávateľsko-odberateľských vzťahov. In: Acta Oeconomica No. 21, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, ISBN: 978-80-8883-407-4
  • VINCOVÁ, K. 2006. Neefektívnosť z rozsahu v bankovom sektore. Komparácia slovenského a českého bankového sektora. Konferencia: Národná a regionálna ekonomika VI, Herľany: Ekonomická Fakulta, Technická Univerzita v Košiciach, ISBN: 80-8073-721-5
  • VINCOVÁ, K. 2006. Význam sledovania dosahovanej efektívnosti – porovnanie metód merania efektívnosti. In: Zborník príspevkov z 9. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov EDAMBA, Nové Zámky: Ekonomická Univerzita, ISBN: 80-225-2219-8
  • BARTKOVÁ, D., VINCOVÁ, K. 2005. Porovnanie Lorenzovej krivky pre Slovensko vo vybraných rokoch. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: "Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ", Virt: Ekonomická Univerzita v Bratislave, ISBN: 80-225-2043-8
  • VINCOVÁ, K. 2005. Konkurenčná schopnosť ekonomiky. Využitie lineárneho programovania na zvyšovanie efektívnosti. In: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie: "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov", Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov, ISBN: 80-225-2047-0
  • VINCOVÁ, K. 2005. Hodnotenie efektívnosti bankových inštitúcií. In: Zborník príspevkov z 8. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov EDAMBA, Nové Zámky: Ekonomická Univerzita v Bratislave, ISBN: 80-225-2066-7
Dnes je: 24.10.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE