doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.

Vytlačiť

glova
 

JOZEF GLOVA
 
Katedra bankovníctva a investovania
tel. +421 55 602 2157
e-mail Jozef.Glova(at)tuke.sk
č.dverí 311
 
Jozef Glova je docentom a garantom povinných predmetov Analýza portfólia, Riziko a neistota vo financiách, Analýza a riadenie trhových rizík a Oceňovanie podnikov. Okrem garancie štvorice predmetov vyučuje aj predmety Oceňovanie investičných zámerov na EkF TUKE a na FEI TUKE. V rámci výskumu sa venuje oblasti finančného riadenia podnikov, finančnému rozhodovaniu  a informačnému manažmentu.
 
V roku 2006 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Metóda EVA a jej využitie na výpočet hodnoty a výkonnosti podniku v podmienkach SR".
 
V roku 2014 úspešne prešiel habilitačným konaním v odbore „Financie, bankovníctvo a investovanie“ s habilitačnou prácou na tému „Faktorové modely cien kapitálových aktív“ a habilitačnou prednáškou na tému „Oceňovanie kapitálových aktív s použitím trhových násobkov“.
 
Participoval a participuje na viacerých národných (8 x VEGA, 1 x APVV) a medzinárodných výskumných projektoch (1 x IVF, 2 x 7RP), rovnako tiež pôsobí ako recenzent zahraničných vedeckých časopisov (Journal of Economics and Management, Acta academica karviniensia, Journal of Economic Analysis, Ekonomický časopis). Za svoje výskumné úlohy získal jedno ocenenie - druhé miesto v súťaži prezentovaných prác na Medzinárodnej vedeckej konferencii Mladých vedcov 2009 v Herľanoch.
 
Realizoval a realizuje lektorskú činnosť na renomovaných univerzitách v mestách ako Berlín (D), Wuppertal (D), Miskolc (HU), Karviná, Praha (ČR), Afyon Karahishar (Turecko), Czenstochowa, Zielona Gora, Rzeszow (PL), Amsterdam (NL), Nice (F), Ternopil (UA).
 
Je členom Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity (EkF TUKE) v Košiciach, rovnako ako aj členom Odborovej komisie pri Vedeckej rade EkF TUKE. Pôsobí ako podpredseda Akademického senátu EkF TUKE, rovnako aj ako člen Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach. Je tiež členom kolégia dekana Ekonomickej fakulty TUKE. Od marca 2019 je vedúcim Katedry bankovníctva a investovania EkF TUKE.
 
Pôsobil ako poradca tímu za EkF TUKE v CFA Research Challenge v rámci spolupráce s CFA Society Czech Republic (od roku 2016 do 2019). V súčasnosti je kontaktnou osobou pre podporné štipendiá v rámci skúšok CFA Institute na TUKE.

Pedagogická činnosť

Prednášky Analýza portfólia, Oceňovanie investičných zámerov, Oceňovanie podnikov, Riziko a neistota vo financiách
Cvičenia Analýza portfólia, Analýza a riadenie trhových rizík, Oceňovanie investičných zámerov, Oceňovanie podnikov

Oblasti odborného záujmu

 • Oceňovanie investičných projektov a podnikov
 • Zohľadnenie flexibility v investičnom rozhodovaní
 • Riadenie finančného rizika
 • Tvorba a hodnotenie business modelov

Účasť na projektoch

Výskumné medzinárodné projekty

 • "Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe", Project of Visegrad Strategic Visegrad Program of the Visegrad Fund - doba riešenia projektu 2008 - 2010, riešiteľ projektu.
 • ebbits - Enabling the business-base Internet of Things and Services, Integrovaný projekt 7. RP - doba riešenia projektu 2010 - 2015, riešiteľ projektu.
 • eGovPoliNet, Building a global multidisciplinary digital governance and policy modelling research and practice community, projekt 7. RP - doba riešenia 2012 - 2015, zodpovedný riešiteľ projektu.
 • REFINE - 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, Erasmus+, doba riešenia 2017 - 2020, riešiteľ projektu.

Výskumné národné projekty

 • VEGA - 1/9182/02, Zabezpečovanie podpory rozhodovacích procesov v oblasti rozvoja elektronických vertikálnych trhov na Slovensku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti v odvetviach - doba riešenia projektu 2002 - 2004, riešiteľ.
 • VEGA - 1/1222/04, Meranie efektívnosti dynamických transakčných metód v elektronickom obchode - doba riešenia 2004 - 2007, riešiteľ.
 • APVV - RPEU-0025-06. Rozšírenie projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie (eNalytic) - doba riešenia projektu 2007 - 2008, riešiteľ.
 • VEGA - 1/2621/05, Modelovanie rozhodovacích procesov v podmienkach neistoty - Reálne opcie - doba riešenia projektu 2005 - 2007, zástupca vedúceho projektu.
 • VEGA - 1/0897/10, Meranie a riadenie úrokového rizika (IntRate-RiskMetrics) - doba riešenia projektu 2010 - 2011, vedúci projektu.
 • VEGA - 1/1050/12, Návrh systému merania výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a implementácia metrík výkonnosti - doba riešenia 2012 - 2013, zástupca vedúceho projektu.
 • VEGA - 1/0799/13, Meranie výkonnosti a efektívnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku - doba riešenia projektu 2013 - 2014, vedúci projektu.
 • VEGA - 1/0795/13, Analysis of the fundamental information impact on the spot prices of major currencies - doba riešenia projektu 2013 – 2015, riešiteľ.
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, OP Výskum a vývoj - doba riešenia 2013 – 2015, riešiteľ.
 • VEGA - 1/0311/17, Oceňovanie nehmotných aktív a spôsobov ich vykazovania - doba riešenia od 2017 do 2018, vedúci projektu.
 • VEGA - 1/0430/19, Investičné rozhodovanie investorov v kontexte efektívneho korporátneho zdanenia - doba riešenia od 2019 do 2020, zástupca vedúceho projektu.
Publikačná činnosť - Klikni tu!
PhD. študenti
 • Shakhizada Suleimenova (Kazachstan), téma: The Economic Impact of ICT Investment in Kazakhstan and Surrounding Countries: Measurement, Evidence and Implications (2017 - súčasnosť)
 • Ing. Hithim Ahmed Emhemed Boha (Líbya), téma: Financial Risk Indicators and overall Financial Risk Management (2016 - súčasnosť)
 • Ing. Silvia Mrázková, téma: Business Valuation Focusing On the Identification of Intangible Assets (2015 - 2018) - ukončené s ocenením spoločnosti LYNX s.r.o., spojeným s vecným darom.
 • Ing. Darya Dancaková, téma: Intellectual Capital and Its Measurement (2017 - súčasnosť)
 • Ing. Oleg Kováč, téma: (2019 - súčasnosť

 

Osobné záujmy

Fitness, beh, plávanie, horská cyklistika.
Dnes je: 24.10.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE