15th International Conference on Data Envelopment Analysis

dea

 

V dňoch 26. – 29.6.2017 sa Radovan Dráb a Kristína Kočišová zúčastnili 15. medzinárodnej konferencii DEA 2017, ktorú organizovala Vysoká škola ekonomická v Prahe. Súčasťou konferencie boli aj prednášky svetoznámych autorov, ktorých možno považovať za tvorcov metódy DEA: Rajiv Banker, Subhash Ray, Rolf Färe a Ali Emrouznejad. 

1

Viac informácii na http://www.deaconference.com/dea2017/.

V. ročník Slovenského doktorandského fóra

forum

V poradí V. ročník Slovenského doktorandského fóra sa v termíne 19. - 20. októbra 2017 konal na Katedre riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod záštitou Asociácie doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR, Slovenskou akademickou informačnou agentúrou a Katedrou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Fóra sa za našu katedru zúčastnila doktorandka Ing. Lucia Šolcová.

forum1

 

Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions

logo ICFB 2017

V dňoch 11. – 12.10.2017 sa konala 16. medzinárodná konferencia Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions, ktorú organizovala Slezská univerzita, Obchodně podnikateská fakulta v Karviné. Konferencie sa začala prednáškami Prof. Oliviera Le Courtoisa na tému Solvency 2 Regulation: Goals, Methods and Challenges a doc. PhDr. Petra Teplého Ph.D. na tému Future of the banking. Našu fakultu na konferencii zastupovali Kristína Kočišová a Rajmund Mirdala.

risk karvina

Viac informácii na http://icfb.cz/.

Prezentácia skúseností v rámci konferencie Slovenska republika v Horizonte 2020

Konferencia - Slovensko v Horizonte 2020

 

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. vystúpil v rámci druhého panelu konferencie Slovenská republika v Horizonte 2020, kde prezentoval vlastné skúsenosti s predchádzajúcimi výskumnými projektmi v rámci 6. a 7. rámcového programu z oblasti IKT.

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020 sa konala 16. januára 2015 v Bratislave pri príležitosti prvého roku od otvorenia SLORD. Organizátormi konferencie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkovm dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Zároveň boli na podujatí predstavené najlepšie praktiky a skúsensoti slovenských výskumníkov s rámcovými programami a Horizontom 2020, a to v rámci dvoch panelov:

  • Stratégie účasti v Horizonte 2020
  • Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania

 

 

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 zástupcov všetkých výskumných sektorov.

Viac sa dozviete z oficialnej stránky SLORD Slovak Liaison Office for Research and Development.

Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka

Dňa 20. Februára 2014 sa v rámci medzinárodného projektu CentraLab, pod záštitou Katedry bankovníctva a investovanie, Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, konala konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka. Pozvanie prijali viacerí primátori a starostovia, ale aj lokálni podnikatelia a predstavitelia regionálnych združení, či už štátnych alebo fungujúcich v rámci tretieho sektora, čím sa vytvorilo tvorivé prostredie poskytujúce možnosť diskusie najmä na témy nástrojov regionálnych politík, rôznych foriem podpory municipalít a lokálnych združení, ale aj inovácií v podpore vidieka prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Čítať ďalej: Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka

Dnes je: 11.12.2018. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews